Privacyverklaring

Evenwichtskunsten Evenwichtskunsten, gevestigd aan Kapelstraat 4
5591HE Heeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Evenwichtskunsten Kapelstraat 4
5591HE Heeze 06-20820501

Evenwichtskunsten is de Functionaris Gegevensbescherming van Evenwichtskunsten Hij/zij is te bereiken via info@evenwichtskunsten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Evenwichtskunsten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Evenwichtskunsten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@evenwichtskunsten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
- Genetische gegevens


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Evenwichtskunsten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Evenwichtskunsten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Evenwichtskunsten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Evenwichtskunsten) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Evenwichtskunsten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonlijke gegevens worden niet in Cloud bewaard maar op papier of externe harde schrijf. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > onbeperkt> Opgeslagen op papier of externe harde schijf voor benadering van activiteiten programma en boekhoudprogramma
Personalia > onbeperkt >Opgeslagen op papier, interne computer of externe harde schijf voor benadering van activiteiten programma 
Adres > onbeperkt > opgeslagen in boekhoud programma


Delen van persoonsgegevens met derden
Evenwichtskunsten verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Evenwichtskunsten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Evenwichtskunsten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@evenwichtskunsten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Evenwichtskunsten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Evenwichtskunsten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@evenwichtskunsten.nl

 

 

Evenwichtskunsten verwerkt persoongegevens. Dit zijn onder andere naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens bevinden zich in het mailbestand van outlook en worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsberichten en facturen die per mail verzonden worden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt noch opgeslagen in Cloud. Persoonsgegevens bevinden zich op de computer van Evenwichtskunsten en op de externe schijf om veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Bij coaching worden er tevens korte verslagen gemaakt. Zowel op papier als op  de computer. De papieren aantekeningen worden behouden in een map gedurende 2 jaar. De aantekeningen worden op de computer opgeslagen op een aparte externe schijf gedurende 2 jaar. Verslagen worden niet opgeslagen in de Cloud. De e-mail gegevens blijven, zonder tegenbericht,  bewaard in de computer. Persoonlijke gegevens worden niet zonder toestemming verzonden over e-mail naar derden.